υπηρεσιεσ

\

Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

\

Αξιολόγηση Υφιστάμενων Γεφυρών

\

Μελέτες Σεισμικής Αποτίμησης και Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών

\

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής Σκυροδέματος & Φέρουσας Λιθοδομής

\

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σε Ειδικά Θέματα Μελετών

\

Διαχείριση Έργων (Project Management)

Επικοινωνια

Ελευθερίου Βενιζέλου 168,
176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899