Μελέτες Σεισμικής Αποτίμησης και Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών

Αναλαμβάνουμε την ακριβή γεωμετρική αποτύπωση της υφιστάμενης κατασκευής και την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών της βάσει καταστροφικών/μη καταστροφικών ελέγχων και εργαστηριακών δοκιμών.

Εκπονούμε τη μελέτη σεισμικής αποτίμησης με υπολογιστικά εργαλεία αιχμής, πάντα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (EN1998-3, ΚΑΝΕΠΕ).

Αποκατάσταση & ενίσχυση

Παραδίδουμε λεπτομερή τεύχη υπολογισμών και τεχνική έκθεση με τις παραδοχές της μελέτης σεισμικής αποτίμησης, καθώς και τα αποτελέσματα των μη καταστροφικών / ημικαταστροφικών δοκιμών που διενεργήθηκαν στην κατασκευή.

Εφόσον απαιτηθεί, προτείνουμε και σχεδιάζουμε τη βέλτιστη από άποψη οικονομίας και ασφάλειας στρατηγική ενίσχυσης για την κατασκευή, παραδίδοντας λεπτομερή τεύχη υπολογισμών καθώς και λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια εφαρμογής της μεθόδου ενίσχυσης.

Αντισεισμική αξιολόγηση υφιστάμενων κατασκευών

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Την ακριβή γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και επανασύσταση ξυλοτύπων

Την αξιολόγηση και υπολογισμό των υφιστάμενων μηχανικών χαρακτηριστικών του φορέα με μη καταστροφικές μεθόδους

Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα ή φέρουσα λιθοδομή βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή EC8-3
Προστασία, Αποκατάσταση, Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και των ανεπαρκειών, συνοδευόμενο με πλήρες τεύχος υπολογισμού και τελικών ξυλοτυπικών σχεδίων

Επικοινωνια

Ελευθερίου Βενιζέλου 168,
176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899